Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28849
Title: Cấu trúc hệ thống pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam
Authors: Đồng Ngọc Ba
Keywords: Hệ thống pháp luật
Doanh nghiệp
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Về phương diện pháp luật, cấu trúc hệ thống cũng như nội dung, hình thức và số lượng văn bản pháp luật về doanh nghiệp phải phù hợp với quan điểm về phân loại doanh nghiệp; việc phân loại doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay dựa trên tiêu chí: phương thức góp vốn và tính chất liên kết trong doanh nghiệp. Về phương diện kỹ thuật lập pháp, vấn đề hình thức và cấu trúc văn bản pháp luật về doanh nghiệp cần được xác định một cách hợp lý. Khi xây dựng và hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp, cần lưu ý sau: Việc thống nhất pháp luận doanh nghiệp không nhất thiết phải có ddieuf kiện tiên quyết là phát điển hoa pháp luật doanh nghiệp; việc thống nhất (hay phát điển hóa) pháp luật doanh nghiệp không có ý nghĩa quyết định đến việc tạo "môi trường pháp lý bình đẳng trong kinh doanh" của các loại hình doanh nghiệp; cần xác định rõ tính chất và mục tiêu của pháp luật về doanh nghiệp
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 30-33, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 1(201)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30_CAUTRUCHETHONG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.