Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28855
Title: Khái niệm tội phạm-so sánh giữ bộ luật Hồng Đức và Bộ luật hình sự hiện nay
Authors: Nguyễn Ngọc Hòa
Keywords: Tội phạm học
Bộ luật Hồng Đức
Bộ luật hình sự
Abstract: Nghiên cứu về khái niệm tội phạm. Phân tích về phân loại tội phạm qua ba tiêu chí sau: Tội phạm được phân thành 5 loại theo 5 loại hình phạt (suy, trượng, đồ, lưu và tử); Tội phạm được phân thành 2 loại theo tính chất nghiêm trọng là tội thập ác và tội thường; tội phạm được phân thành 2 loại theo lỗi của chủ thể là tội do cố ý và tội do lầm lỡ (tương đương với tội cố ý và tội vô ý theo luật hình sự hiện đại)
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 57-61, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 1(201)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57_KHAINIEMTOIPHAM_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.