Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28857
Title: Nội dung cơ bản của các điều ước quốc tế về ô nhiễm môi trường biển liên quan đến tàu biển
Authors: Nguyễn Thu Hà
Keywords: Điều ước quốc tế
Ô nhiễm môi trường
Bảo vệ môi trường Biển
Luật biển
Abstract: Bài viết này nêu lên nội dung cơ bản của một số điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và gia nhập, các công ước quốc tế mà Việt Nam chưa gia nhập về bảo vệ môi trường biển liên quan đến tàu biển với mục đích tìm hiểu thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành và xác định chính sách ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về lĩnh vực ô nhiễm môi trường biển liên quan đến tàu biển trong thời gian tới
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 67-75, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 1(201)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 67_NOIDUNGCOBAN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.