Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28873
Title: Những khía cạnh pháp lý quốc tế của đa dạng sinh học và sự thể hiệp của chúng trong pháp luật Việt Nam
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Pháp lý quốc tế
Đa dạng học sinh
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Những khía cạnh pháp lý quốc tế chủ yếu của đa dạng học sinh: Xác định một khái niệm chuẩn, được chấp nhận phổ biến ở các quốc gia về đa dạng học sinh; xác định các nguyên tắc cơ bản mà hệ thống pháp luật các quốc gia cần nội hóa để định hướng cho việc xây dựng các quy phạm pháp luật về đa dạng học sinh; xác định quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên -- Sự thể hiện các khía cạnh pháp lý quốc tế trong pháp luật Việt Nam: Sự thể hiện các khái niệm cơ bản về đa học sinh trong pháp luật Việt Nam; Sự thể hiện một số nghĩa vụ pháp lý quốc tế về đa học sinh trong pháp luật Việt Nam
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 69-73, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 2(202)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 69_NHUNGKHIACANH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.