Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28897
Title: Thực trạng hoạt động giám sát thi hành pháp luật của Hội đồng nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội trong lĩnh vực bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của công dân
Authors: Lê Hồng Sơn
Keywords: Hoạt động giám sát
Thi hành pháp luật
Hội đồng nhân dân
Quyền công dân
Quyền tự do cơ bản
Abstract: Các hình thức giám sát thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân -- Hoạt động giám sát thi hành pháp luật của Hội đồng nhân dân trong việc bảo vệ các quyền và tự do cụ thể của công dân
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 7-13, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 4(93)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7_THUCTRANGHOATDONG_TC_SO 4_NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.