Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28901
Title: Thông tin đối với doanh nghiệp và sự minh bạch của công chức
Authors: Trần Hữu Huỳnh
Keywords: Doanh nghiệp
Công chức
Tính minh bạch
Abstract: Thông tin đối với doanh nghiệp: Thông tin phải giàu; làm sao để xã hộ được giàu có thông tin; thông tin phải sạch; thông tin phải tươi -- Tính minh bạch của công chức trong mối quan hệ với doanh nghiệp: Minh bạch trong việc xây dựng chính sách, pháp luật; minh bạch trong việc áp dụng pháp luật.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 46-48, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 4(204)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 46_THONGTINDOIVOIDOANHNGHIEP_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.