Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28906
Title: Bàn về các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003 và Bộ luật Dân sự năm 1995
Authors: Nguyễn Thị Nga
Keywords: Thế chấp
Quyền sử dụng đất
Luật đất đai
Luật dân sự
Abstract: Đối với chủ thể thế chấp -- Về chủ thể nhận thế chấp quyền sử dụng đất -- Về đối tượng trong hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất --- Vấn đề xác định tài sản thế chấp -- Vấn đề xử lý tài sản thế chấp.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 67-72, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 4(204)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 67_BANVECACQUYDINHVETHECHAP_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.