Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28918
Title: Bàn về phạm vi năng lực pháp luật của pháp nhân kinh doanh
Authors: Phan Huy Hồng
Keywords: Phạm vi năng lực
Pháp nhân kinh doanh
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Đặt vấn đề -- Các lý thuyết về năng lực pháp luật của pháp nhân -- Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký hay là sự hạn chế năng lực pháp luật của pháp nhân kinh doanh -- Cần một cách tiếp cận mới -- Và hai phương án giải quyết.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 54-59, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 5(205)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 54_BANVEPHAMVI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_5_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.