Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28920
Title: Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp - những vấn đề đặt ra từ thực tiễn
Authors: Lê Việt Long
Keywords: Quyền sở hữu
Sở hữu công nghiệp
Sở hữu trí tuệ
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Hiện nay, Quốc hội đang xem xét sửa đổi Bộ Luật Dân sự năm 1995, Phần VI của Bộ luật Dân sự về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ cũng đang được cân nhắc. Câu hỏi đặt ra ở đây là, sau khi đạo luật về sở hữu trí tuệ ra đời thì quy định nào về sở hữu trí tuệ của Bộ luật Dân sự nên được giữ lại? Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng "sở hữu trí tuệ" trong luật mới được bao hàm trong định nghĩa về "sở hữu tài sản" của Bộ luật Dân sự. Một điều khác cũng cần làm rõ là quyền sở hữu trí tuệ thuộc về vấn đề dân sự và vì vậy, các hành vi vi phạm, cho dù là vi phạm hợp đồng hay vi phạm ngoài hợp đồng, cũng phải chịu tác động trước hết của các chế tài dân sự được quy định trong Bộ luật Dân sự.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 60-63, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 5(205)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 60_XAMPHAMCHUQUYEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_5_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.