Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28926
Title: Xu hướng dịch chuyển quyền lực trong bộ máy hành chính và vấn đề dân chủ
Authors: Phạm Hồng Thái
Keywords: Quyền lực
Cơ quan hành chính
Nhà nước Việt Nam
Abstract: Xu hướng dịch chuyển quyền lực trong một cơ quan hành chính -- Xu hướng dịch chuyển quyền lực trong cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam qua các hiến pháp -- Sự dịch chuyển quyền lực giữa các cấp hành chính ở nước ta.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 3-6, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 6(206)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_XUHUONGDICHCHUYEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_6_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.