Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28927
Title: Bàn về nhu cầu và tính tất yếu khách quan của việc xây dựng và thực hiện chiến lược cải cách tư pháp
Authors: Nguyễn Văn Quyền
Keywords: Cải cách tư pháp
Tư pháp
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Cải cách tư pháp là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Đảng và Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo… Nhu cầu xây dựng và thực hiện Chiến lược cải cách tư pháo năm 2020 là rất cần thiết và cấp bạch nhằm đổi mới toàn diện, cơ bản, bền vững nền tư pháp nước nhà, bảo đảm có những nội dung, bước đi phù hợp với cải cách hành chính và đổi mới hoạt động lập pháp, góp phần tạo sự đồng bộ, nhất quán trong công cuộc đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước ta.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 7-10, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 6(206)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7_BANVENHUCAU_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_6_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.