Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28928
Title: Chủ quyền quốc gia: những luận điểm cơ bản và một số vấn đề liên quan
Authors: Ngô Huy Cương
Keywords: Chủ quyền quốc gia
Chủ nghĩa quốc gia
Việt Nam
Abstract: Sự xuất hiện của khái niệm chủ quyền quốc gia -- Khái niệm chủ quyền quốc gia -- Những thách thức đối với chủ quyền quốc gia -- Chủ nghĩa quốc gia -- Ý nghĩa đối với Việt Nam.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 11-17, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 6(206)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_CHUQUYENQUOCGIA_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_6_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.