Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28938
Title: Nguyên tắc nhân đạo trong Luật Hình sự: nhìn từ góc độ lịch sử nhân loại
Authors: Hồ Sỹ Sơn
Keywords: Nhân đạo
Luật hình sự
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Thông qua việc xem xét lịch sử hình thành và phát triển của tư tưởng nhân đạo mà sau này là chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa, rồi nguyên tắc của pháp luật xã hội chủ nghĩa, để đi tìm cơ sở lý luận và thực tiến của nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự nước ta.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 61-67, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 6(206)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.