Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28947
Title: Góp ý dự thảo luật doanh nghiệp (thống nhất)
Authors: Nguyễn Như Phát
Keywords: Dự thảo luật
Luật doanh nghiệp
Công ty hợp danh
Abstract: Về tính thống nhất của pháp luật doanh nghiệp và nhu cầu ban hành Luật Doanh nghiệp (thống nhất) -- Một số ý kiến cụ thể về Dự thảo Luật Doanh nghiệp (thống nhất): Cần thừa nhận công ty thực tế; xem lại vấn đề áp dụng pháp luật có liên quan (Điều 2 - Dự thảo); vấn đề pháp nhân và công ty hợp danh.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 24-29, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 7(207)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24_GOPYKIEN_TC_SO7_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.