Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28948
Title: Cấu trúc vốn của công ty cổ phần - các giải pháp nhằm hoàn thiện luật doanh nghiệp 1999 dưới góc độ cấu trúc vốn
Authors: Hoàng Thị Giang
Keywords: Vốn
Công ty cổ phần
Luật doanh nghiệp
Cấu trúc vốn
Abstract: Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện Luật Doanh nghiệp 1999 dưới góc độ cấu trúc vốn của công ty. Dưới góc độ pháp lý, cấu trúc vốn của công ty cổ phần bao gồm hai bộ phận: vốn điều lệ và vốn vay -- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện Luật Doanh nghiệp 1999 dưới khía cạnh cấu trúc vốn ở 6 góc độ.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 30-32,39, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 7(207)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29_CAUTRUCVON_TC_SO7_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.