Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28952
Title: 50 năm phát triển pháp luật với việc củng cố quan hệ hôn nhân và gia đình ở Việt Nam
Authors: Hà Thị Mai Hiên
Keywords: Luật Hôn nhân và gia đình
Hôn nhân
Điều chỉnh pháp luật
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Sự phát triển của Pháp luật và vấn đề điều chỉnh pháp luật với việc củng cố quan hệ Hôn nhân và Gia đình -- Yêu cầu thời sự của việc củng cố hôn nhân và gia đình trong tình hình hiện nay: Trong công tác xây dựng pháp luật; Một số vấn đề đặt ra đối với việc điều chỉnh pháp luật các quan hệ hôn nhân và gia đình trong tình hình hiện nay.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 35-39, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 4(93)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35_50NAMPHAPTRIEN_TC_SO 4_NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.