Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28959
Title: 60 năm pháp luật lao động Việt Nam: Đôi nét nhận diện
Authors: Phạm Công Trứ
Keywords: Luật lao động
Pháp luật Việt Nam
Lao động
Abstract: Những nét chủ yếu làm nên diện mạo 60 năm phát triển của pháp luật lao động Việt Nam: Thời kỳ trước khi đổi mới (1945 - 1985), tình trạng "đất nước có chiến tranh" và "cơ chế quản lý hành chính - bao cấp" là bối cảnh kinh tế - xã hội nổi bật; "Sắc lệnh", "nghị định" là những hình thức văn bản pháp luật chính; "Công nhân, viên chức trong các xí nghiệp, cơ quan nhà nước" là đối tượng điều chỉnh chủ yếu; "Mệnh lệnh hành chính" là phương pháp điều chỉnh phổ biến -- Thời kỳ từ khi đổi mới đến nay (1986 - 2005): Bối cảnh kinh tế - xã hội: Đổi mới và mở cửa hội nhập; hình thức văn bản: Nâng lên tầm luật, pháp lệnh; đối tượng điều chỉnh: "quan hệ lao động làm công ăn lương"; phương pháp điều chỉnh: Thương lượng, thỏa thuận; phát sinh lao động có yếu tố nước ngoài -- Một số nhận xét.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 7-16, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 8(208)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7_TUNHANUOC_TC_SO8_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.