Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29029
Title: Vị trí, vai trò và ý nghĩa chế định trưng cầu dân ý trong hệ thống cơ chế dân chủ trực tiếp ở nước ta
Authors: Trương Thị Hồng Hà
Keywords: Chế định
Trưng cầu dân ý
Cơ chế dân chủ
Pháp luật Việt Nam
Luật trưng cầu dân ý
Abstract: Bài viết này trình bày về chế định về trưng cầu dân ý có vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn trong việc khẳng định tính pháp lý của hình thức dân chủ trực tiếp nhất trong cơ chế hiện thực dân chủ trực tiếp ở nước ta hiện nay. Điều đó đòi hỏi phải có sự nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và ý nghĩa của chế định trưng cầu dân ý từ phía Đảng, Nhà nước và nhân dân để từ đó xây dựng luật trưng cầu dân ý và vận dụng một cách hợp lý luật này như một công cụ pháp lý cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 14-16, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 1(213)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14_VITRIVAITROVAYNGHIA_TC_SO1_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 878,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.