Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29043
Title: Về một số biện pháp vận dụng luật tục của người Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã ở Ninh Thuận
Authors: Trương Tiến Hưng
Authors: Trương Tiến Hưng
Keywords: Luật tục
Dân tộc Chăm
Quản lý nhà nước
Chính quyền cấp xã
Ninh Thuận
Abstract: Vận dụng luật tụng của người Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã thì biện pháp đầu tiên có tính quyết định là phải xây dựng được quy ước mới trong từng làng cuart người Chăm. Việc xây dựng được quy ước mới trong từng làng của người Chăm cần đảm bảo các yêu cầu: kế thừa và phát huy được giá trị luật tụng tiến bộ, loại bỏ được các luật tục lạc hậu, cải tiến những luật tục có yếu tố hợp lý cho phù hợp. Để bảo đảm các yêu cầu trên, việc quy định các quy ước mới phải thực hiện theo quy trình 5 bước sau: Thu thập, thống kê và sắp xêp phân loại hệ thống luật tục; phân tích các quy định của hệ thống luật tục, so sánh với cá quy định của pháp luật hiện hành, đánh giá tình hình hợp lý với pháp luật, tính hợp lý có thể vận dụng; xây dựng hệ thống quy ước trêm cơ sở thừa kế giá trị tiến bộ của hệ thống luật tục cũ, loại bỏ các luật tục lạc hậu, cải tiến những luật tục tuy không phù hợp nhưng có tính yếu tố hợp lý; tổ chức thực hiện hệ thống quy ước mới; tổng kết, rút kinh nghiệm và sửa đổi quy ước mới cho phù hợp
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 8-12, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 2(214)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8_VEMOTSOBIENPHAPVANDUNG_TC_SO2_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.