Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29070
Title: Một số ý kiến về hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự nhìn từ yêu cầu chuyển đổi Viện kiểm sát thành viên công tố
Authors: Lê Lan Chi
Keywords: Kiểm sát
Cải cách tư pháp
Công tố
Pháp luật Việt Nam
Luật hình sự
Abstract: Bài viết đề cập hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự của Viện kiểm sát trong tiến trình chuyển đổi Viện kiểm sát thành Viện công tố - các vấn đề lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục hay không tiếp tục duy trì hoạt động này với tư cách là một nhiệm vụ, quyền hạn của Viện công tố Việt Nam tương lai.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 73-75, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 3(215)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 73_MOTSOYKIENVEHOATDONG_TC_SO3_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 848,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.