Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29093
Title: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo từ thực tiễn thành phố Hà Nội
Authors: Hoàng Công Khôi
Authors: Hoàng Công Khôi
Keywords: Quản lý nhà nước
Tôn giáo
Hà Nội
Abstract: Tự do tín ngưỡng, tôn giáo phải được xác lập và đảm bảo thực hiện bằng pháp luật Sự điều chỉnh đó mang lại giá trị xã hội, pháp lý cho sự tồn tại và phát triển của các quan hệ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Hệ thống các văn bản pháp luật về tôn giáo và quản lý nhà nước về những hoạt động tôn giáo chủ yếu là những văn bản dưới luật và chưa thống nhất đồng bộ , chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý. Trong những năm qua, trên địa bàn Hà Nội, hoạt động tôn giáo diễn ra hết sức phức tạp, nhiều hoạt động tôn giáo còn bị một số đối tượng xấu lợi dụng để gây rối. Vì vậy, trong thời gian tới, để khắc phục những hạn chế nêu trên, Ban tôn giáo thành phố cần làm tốt công tác nắm tình hình của các tôn giáo và tình hình công tác tôn giáo trên địa bàn Thủ đô ....
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 6-8, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 5(217)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6_NANGCAOHIEUQUAQUANLY_TC_SO5_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 857,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.