Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29094
Title: Khái niệm và tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc Hội
Authors: Trần Hồng Nguyên
Keywords: Hoạt động lập pháp
Quốc hội
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Khái niệm chất lượng hoạt động lập pháp của quốc hội -- Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội: Luật, pháp lệnh, nghị quyết được ban hành phải phù hợp với trình độ phát triển của kinh tế-xã hội, văn hóa, đạo đức, phong tục, tập quán của dân tộc; Luật, pháp lệnh được ban hành phải phù hợp với đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng; Luật, pháp lệnh, nghị quyết được ban hành phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật; Luật, pháp lệnh, nghị quyết được ban hành phảichi tiết đến mức có thể, tránh tình trạng chỉ dừng lại ở việc quy định có tính nguyên tắc ....
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 9-19, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 5(217)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9_KHAINIEMVATIEUCHIDANHGIA_TC_SO5_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.