Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29163
Title: Luật kinh tế trong nửa thế kỷ phát triển của Nhà nước
Authors: Nguyễn Như Phát
Keywords: Luật kinh tế
Lịch sử Nhà nước
Pháp luật Việt Nam
Cơ chế kế hoạch hóa
Abstract: Luật kinh tế trước khi hình thành cơ chế kế hoạch hóa -- Luật kinh tế trong cơ chế kế hoạch hóa -- Luật kinh tế trong bước chuyển sang kinh tế thị trường.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 3-8, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 6(95)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_LUATKINHTE_TC_SO 6 _NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.