Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29175
Title: Luật bảo vệ môi trường năm 2005 và việc tổ chức thục hiện
Authors: Phạm Hữu Nghị
Keywords: Bảo vệ môi trường
Luật bảo vệ môi trường
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Sự cần thiết của việc ban hành luật bảo vệ môi trường năm 2005 -- Những nội dung mới của luật bảo vệ môi trường năm 2005: Mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh; quy định roc ràng và cụ thể hơn các nguyên tắc cơ bản của hoạt động bảo vệ môi trường và chính sách bảo vệ môi trường; đưa yêu cầu bảo vệ môi trường vào trong toàn bộ quá trình phát triển từ khâu lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển: lập, phê duyệt, ...; vừa quy định về bảo vệ môi trường theo ngành, lĩnh vực, vừa quy định về bảo vệ môi trường theo địa bàn, khu vực; sử dụng đồng bộ các công cụ, các biện pháp bảo vệ môi trường; xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường -- Về các giải pháp tổ chức thực hiện luật bảo vệ môi trường năm 2005
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 21-27, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 10(222)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20_LUATBAOVEMOITRUONG_TC_SO10_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.