Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29179
Title: Tiếp cận quyền lực tư pháp và việc áp dụng pháp luật hình sự của của tòa án từ góc độ lịch sử
Authors: Chu Thị Trang Vân
Keywords: Quyền lực tư pháp
Luật hình sự
Tòa án
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Trình bày về quyền lực tư pháp -- Tòa án và sự thống nhất quyền lực tư pháp. Việc nghiên cứu từ góc độ lịch sử trên đây cho thấy từ xa xưa Toà án là cơ quan duy nhất nắm giữ quyển lực tư pháp - một trong 3 nhánh quyền lực cơ bản của Nhà nước. Sau này, do sự phát triển của xã hội, khi để cập các cơ quan tư pháp, người ta còn nhắc đến những cơ quan khác như cơ quan điều tra, cơ quan công tố (Viện kiểm sát)...Nhưng phải khẳng định rằng từ thuở ban đầu trong lịch sử phát triển của mình, Toà án là cơ quan trung tâm nắm giữ quyển phán xét trên cơ sở pháp luật đối với các vi phạm pháp luật và các (ranh chấp trong đời sống xã hội. Điểu này cũng là cơ sở lý luận - lịch sử cho vấn đề đặt trọng tâm công cuộc cải cách tư pháp hiện nay ớ V iệt Nam chính là tổ chức và hoạt động của cơ quan Toà án.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 47-51, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 10(222)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 47_TIEPCANQUYENLUC_TC_SO10_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.