Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29190
Title: Về vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của quốc hội
Authors: Phạm Đức Bảo
Keywords: Đảng lãnh đạo
Đảng Cộng sản Việt Nam
Quốc hội
Đổi mới tổ chức
Abstract: Nhuững định hướng lớn trong việc thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong bối cảnh hiện nay -- Đổi mới phương thức và nội dung lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội: Còn tình trạng Đảng lãnh đạo bằng phương thức trực tiếp cho ý kiến cụ thể đối với Đảng đoàn Quốc hội về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội bằng phương thức "thông qua Đảng đoàn Quốc hội"; việc kiểm tra giám sát vừa là nội dung vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr.6-10, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 11(223)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6_VEVAITROLANHDAO_TC_SO11_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.