Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29191
Title: Cần nâng cao trách nhiệm của chính quyền
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Chính quyền
Chính quyền nhà nước
Cơ quan nhà nước
Abstract: Chính quyền nhà nước nói chung, những quan chức trong chính quyền nói riêng được thay mặt nhân dân, thay mặt xã hội đưa ra những quyết sách quan trọng liên quan đến sự phát triển của toàn xã hội ở tầm vĩ mô (đối với một địa phương hay cả một đât nước) và trách nhiệm của họ là đưa ra được những chính sách, quyết định đúng đắn. Trách nhiệm của chính quyền được xem xét theo hai khía cạnh khác nhau: Ở khía cạnh thứ nhất, trách nhiệm cảu chính quyền được hiểu là nghĩa vụ pháp lý của chính quyền đối với những hoạt động mà theo quy định của pháp luật thì chính quyền, các cơ quan nhà nước, nhân viên nhà nước phải thực hiện hoặc không được phép thực hiện trong hiện tại và tương lai; Ở khía cạnh thứ hai, trạch nhiệm của chính quyền được hiểu là hậu quả pháp lý bất lợi đối với các cơ quan, nhân viên nhà nước
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr.11-15, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 11(223)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_CANNANGCAOHON_TC_SO11_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.