Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29200
Title: Pháp luật kinh tế Việt Nam hai mươi năm đổi mới: Những thành tựu chủ yếu
Authors: Bùi Ngọc Cường
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Kinh tế
Chủ thể kinh doanh
Thương mại hàng hóa
Abstract: Khái quát về kết quả hoạt động xây dựng pháp luật: Pháp luật về sở; pháp luật về các chủ thể kinh doanh; pháp luật trong lĩnh vực thương mại hàng hóa; pháp luật về huy động và sử dụng các nguồn lực; pháp luật về kiểm soát độc quyèn và chống cụnh tranh không lành mạnh; pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và pháp luật về phá sản doanh nghiệp; pháp luật về bảo đảm quản lý vĩ mô của Nhà nước về kinh tế -- Một số nhận xét, đánh giá về những thành tựu của pháp luật kinh tế từ khi thực hiện đường lối đổi mới đến nay (1986-2006): Khác với Iihiểu quốc gia trên thế giới, quá trình hình thành và phát triển pháp luật kinh t ế nước ta không bắt đầu từ sự kế thừa mang tính hệ thống (hay ít ra một bộ phận) những quy đinh có cùng dặc tnữig tổn tại trong xã hội (ví dụ: pháp luật cạnh tranh, pháp luật phá sản, pháp luật thương mại...); Nội dung của hệ thống pháp luật kinh tế đã có sự đổi mới rất căn bản theo tư duy kinh tế thị trường; tư duy kinh tế mới lấy thị trường làm căn cứ để xây dựng pháp luật, lấy các quan hệ kinh tế thị trường làm đối tượng điều chỉnh, lấy việc khai thác các nguồn lực trong xã hội để phát triển kinh tế; cơ cấu của hệ thống pháp luật kinh tế cũng có sự thay đổi rất quan trọng; sự xuất hiện và phát triển của các định chế và thiết chế vốn là sản phẩm riêng có của nền kinh tế thị trường tồn tại như một nhân tố mới của hệ thống pháp luật kinh tế; hình thành tư duy khoa học mới trong xây dựng, áp dụng pháp luật; trong 20 năm qua, pháp luật kinh tế Việt Nam ngày càng tiến tới tính đồng bộ, tính thống nhất và tính minh bạch đồng thời đang vận động hướng tới sự hội nhập pháp luật trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 59-66, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 11(223)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 59_PHAPLUATKINHTEVIETNAM_TC_SO11_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.