Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29227
Title: Về khái niệm bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trong Luật Đất đai năm 2003
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Dân sự
Luật Đất đai
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận xây dựng khái niệm bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trong Luật Đất đai năm 2003. Trình bày một số suy nghĩ về khái niệm bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trong Luật Đất đai năm 2003
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 45-49, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 7(243)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45_VEKHAINIEMBOITHUONG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_7_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.