Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29251
Title: Bàn về các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến cơ cấu công chức trong chế độ công vụ
Authors: Tạ Ngọc Hải
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hành chính
Công chức
Abstract: Khái quát về công chức trong chế độ công vụ. Tìm hiểu về cơ cấu công chức. Trình bày một số yếu tố tác động, ảnh hưởng đến cơ cấu công chức bao gồm: chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức; tính chất, yêu cầu của vị trí công tác; mức độ đổi mới nhiệm vụ…
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 19- 27 .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 9(245)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19_BANVECACYEUTOTACDONG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_9_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.