Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29255
Title: Xác định thiệt hại trong pháp luật về sở hữu công nghiệp
Authors: Đinh Thị Mai Phương
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Dân sự
Sở hữu công nghiệp
Abstract: Xác định thu nhập, lợi nhuận bị mất do hành vi xâm phạm của người nắm quyền sở hữu công nghiệp – Cách xác định lợi nhuận bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm của người vi phạm quyền sở hữu công nghiệp – Xác định chi phí chuyển giao li-xăng hợp lý – Xác định những tổn thất về tài sản của người bị thiệt hại - Xác định những tổn thất về cơ hội kinh doanh của người bị thiệt hại – Xác định chi phí ngăn chặn, khắc phục thiệt hại - – Xác định chi phí luật sư hợp lý
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 40-49, 68, .pdf
Source: Nhà nướ và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 9,(245)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40_XACDINHTHIETHAI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_9_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.