Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29284
Title: Tổ chức công đoàn-đại diện tập thể lao động với vai trò thúc đẩy liên kết và hài hòa quan hệ lao động
Authors: Lê Thị Châu
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật lao động
Công đoàn
Abstract: Trình bày vai trò đại diện tập thể lao động của tổ chức công đoàn xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn. Nghiên cứu về thể chế hóa vai trò đại diện tập thể lao động của tổ chức công đoàn. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vai trò đại diện tập thể lao động
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 53-56, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 11(247)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53_TOCHUCCONGDOAN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_11_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.