Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29302
Title: Hoàn thiện pháp luật về đấu tranh phòng, chống khủng bố quốc tế ở Việt Nam
Authors: Hoàng Văn Hiếu
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hình sự
Chống khủng bố quốc tế
Abstract: Nghiên cứu và nhận định rằng đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và khủng bố nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia cũng như cộng đồng quốc tế. Đưa ra nhận xét để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm khủng bố thì ngoài việc mỗi quốc gia sở tại phải xây dựng cho mình một hệ thống pháp luật hoàn thiện thì cần phải chú trọng đến vấn đề hợp tác quốc tế. Kiến nghị một số biện pháp để Việt Nam có thể xây dựng được một hệ thống pháp luật hình sự và tố tụng hình sự tương đối hoàn thiện, trong đó thể hiện được những nguyên tắc cơ bản nhất của pháp luật hình sự quốc tế có liên quan đến chống khủng bố
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 66-68, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 12(248)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 66_HOANTHIENPHAPLUAT_TC_SO12_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 779,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.