Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29319
Title: Một số ý kiến về những cách hiểu khác nhau đối với một quy định cụ thể trong Luật đất đai
Authors: Nguyễn Hoài Nam
Keywords: Luật đất đai
Quy định pháp luật
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tranh chấp đất đai
Abstract: Trong thời gian qua, việc triển khai thi hành Luật đất đai được Quốc hội thông qua ngày 14/7/1993, chúng ta đã thu được một số kết quả bước đầu trong công tác quản lý và giải quyết những tranh chấp về đất đai nhằm đảm bảo đất đai được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả. Những quy định của Luật đất đai đã đáp ứng được nhiều vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý, sử dụng và giải quyết những tranh chấp về đất đai. Tuy nhiên quá trình triển khai thi hành luật cho thấy đã có những cách hiểu khác nhau với một số quy định của luật đất đai như: thế nào là giá trị quyền sử dụng đất, giá đất, giá thuê đất, ... Do việc hiểu chưa thống nhất về những quy định của Luật nên việc giải quyết của các cơ quan Nhà nước về những tranh chấp có liên quan đến những vấn đề nhà đất cũng khác nhau. Vì vậy trong phạm vi bài viết, làm rõ các nội dung sau: Về khái niệm "Giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền" -- Về khái niệm "Tranh chấp tài sản gắn liền với việc sử dụng đất đó" tại khoản 3 Điều 38 của Luật đất đai năm 1993.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 15-20, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 5(100)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15_MOTSOYKIENVENHUNGCACHHIEU_TC_SO5_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 915,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.