Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29452
Title: Về chế độ sở hữu ruộng đất trong bộ “Quốc triều hình sự”
Authors: Trần Thị Tuyết
Keywords: Chế độ sở hữu ruộng đất
Luật đất đai
Quốc triều hình luật
Pháp luật dân sự
Abstract: Chế độ sở hữu ruộng đất là nội dung quan trọng nhất của pháp luật dân sự trong bộ "Quốc triều hình luật". Chế độ sở hữu ruộng đất thời kỳ này tồn tại dưới hai hình thức: sở hữu Nhà nước (gồm sở hữu công của làng xã) và sở hữu tư nhân. Trong đó quyền sở hữu Nhà nước luôn chiếm ưu thế, hạn chế và lấn át quyền sở hữu công của làng xã và sở hữu tư nhân bằng những phương thức và chế định pháp lý khác nhau.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 25-30, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 6(101)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25_VECHEDOSOHUURUONG_TC_SO6_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 916,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.