Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29519
Title: Về Bộ luật hướng dẫn quản lý nghề cá có trách nhiệm
Authors: Nguyễn Thu Hà
Keywords: Luật biển
Công ước Liên hợp quốc
Quản lý nghề cá
Bộ luật hướng dẫn
Abstract: Bộ Luật hướng dẫn quản lý nghề cá có trách nhiệm gồm 12 điều khoản lớn. Trong mỗi điều khoản lại chứa đựng rất nhiều quy định cụ thể. Ngoài ra còn có hai phụ lục kèm theo là: Giới thiệu nguồn gốc và chi tiết của Bộ luật; Các giải pháp. Cụ thể Bộ luật bao gồm các nội dung sau: Phạm vi của bộ luật; Tính chất của bộ luật; Quan hệ với các văn bản quốc tế khác; Các nguyên tắc chung và các điều khoản chủ yếu; Tương lai của Bộ luật.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 54-58, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 6(101)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 54_VEBOLUATHUONGDANQUANLY_TC_SO6_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 834,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.