Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29583
Title: Pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam
Authors: Đoàn Thị Tố Uyên
Keywords: Văn bản quy phạm pháp luật
Việt Nam
Abstract: Thực trạng Pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật -- Quốc hội, Chính phủ cấn thực hiện một số các biện pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan và trực tiếp quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr.16-21 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 10(282)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16_PHAPLUATVEKIEMTRA_TC_SO10_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 829,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.