Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29589
Title: Một số suy nghĩ về những nỗ lực của Phi-líp-pin sử dụng Tòa trọng tài quốc tế để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông
Authors: Nguyễn Đăng Thắng
Authors: Nguyễn Đăng Thắng
Keywords: Tòa trọng tài quốc tế
Biển Đông
Giải quyết tranh chấp
Tranh chấp lãnh thổ
Abstract: Sự kiện Bãi Cỏ Rong - mối quan tâm đặc biệt gần đây của Philippin -- Vài nét về cơ chế và thủ tục giải quyết tranh chấp trong Công ước Luật Biển -- Triển vọng giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài Phụ lục VII theo đề nghị của Philippin
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr.56-71 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 10(282)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 56_MOTSOSUYNGHIVE_TC_SO10_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.