Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29642
Title: Về các yếu tố chi phối, ảnh hưởng đến tổ chức chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay
Authors: Phạm Văn Đạt
Keywords: Tổ chức chính quyền đô thị
Đô thị
Abstract: Tiêu chí đô thị -- Đặc điểm của đô thị -- Đặc điểm quản lý nhà nước ở đô thị
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.26-30 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 2 (286)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26_VECACYEUTOCHIPHOI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,73 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.