Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29664
Title: Trợ cấp nông nghiệp trong Tổ chức Thương mại thế giới và vấn đề áp dụng chính sách pháp luật trợ cấp nông nghiệp tại Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu
Authors: Phạm Quang Minh
Keywords: Trợ cấp nông nghiệp
WTO
Abstract: Xu hướng về trợ cấp nông nghiệp -- Vấn đề áp dụng pháp luật trợ cấp nông nghiệp tại Hoa Kỳ -- Vấn đề áp dụng chính sách pháp luật về trợ cấp nông nghiệp tại Liên minh châu Âu
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.66-72 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 3 (287)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 66_TROCAPNONGNGHIEP_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.