Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29685
Title: Về hòa giải trong giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam hiện nay
Authors: Dương Thanh Mai
Keywords: Hòa giải
Tranh chấp kinh tế
Tòa án kinh tế
Thủ tục hòa giải
Abstract: Vài nét về thực trạng hoạt động hòa giải ở nước ta trong những năm qua -- Thủ tục hòa giải tại tòa án kinh tế -- Thủ tục hòa giải tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam -- Một vài kiến nghị: Thừa nhận về mặt pháp lý hòa giải là một phương pháp độc lập có thể được lựa chọn để giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam; Tạo điều kiện cho việc hình thành các thiết chế và quy tắc hòa giải phù hợp với điều kiện Việt Nam, có tham khảo kinh nghiệm quốc tế; Đưa nội dung nghiệp vụ hòa giải vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các đoàn luật sư, các hòa giải viên, các trọng tài, thẩm phán và Hội thẩm nhân dân-những người theo chức năng sẽ tham gia vào quá trình hòa giải.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 17-24, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 8(103)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17_VEHOAGIAITRONGGIAIQUYET_TC_SO8_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 950,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.