Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29763
Title: Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động và hòa giải khi giải quyết vụ án lao động
Authors: Thanh Tú
Keywords: Vụ án lao động
Tranh chấp lao động
Luật lao động
Nguyên tắc giải quyết
Abstract: Tranh chấp lao động được giải quyết theo nguyên tắc nào? Khi thụ lý giải quyết các tranh chấp lao động Tòa án cần những điều kiện nào -- Khi giải quyết các vụ án lao động Tòa án có áp dụng thủ tục hòa giải không? Trình tự hòa giải thế nào? -- Thời hiệu khởi kiện vụ án lao động được quy định như thế nào? Những tranh chấp lao động được quy định tại Nghị định số 10/NĐ - HĐBT ngày 14/1/1985 của Hội đồng Bộ trưởng được tính như thế nào?
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 60-63, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 8(103)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 60_NGUYENTACGIAIQUYETTRANHCHAP_TC_SO8_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 722,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.