Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29829
Title: Một số vấn đề về giáo dục và đào tạo pháp luật ở nước ta hiện nay
Authors: Đinh Ngọc Vượng
Keywords: Giáo dục pháp luật
Pháp luật Việt Nam
Tuyên truyền pháp luật
Abstract: Đại hội Đảng VIII của Đảng đặc biệt chú trọng tới vấn đề xây dựng, hoàn thiện pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, xây dựng quy chế thông tin đối với dân về các quyết định, công việc của Nhà nước, triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật, huy động lực lượng của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia các đợt vận động thiết lập trật tự, kỷ cương và các hoạt động thường xuyên xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong các cơ quan Nhà nước và trong xã hội.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 34-39, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997 .Số 4(108)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 34_MOTSOVANDE_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.