Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29920
Title: Việt Nam và việc thực thi các cam kết quốc tế về phòng, chống ô nhiễm môi trường biển do tràn dầu
Authors: Nguyễn Thị Hồng Yến
Keywords: Ô nhiễm môi trường
Môi trường biển
Tràn dầu
Luật tố tụng hình sự
Abstract: Pháp luật về ô nhiễm môi trường biển do tràn dầu ở Việt Nam – Thực tiễn triển khai các quy định về phòng, chống ô nhiễm môi trường biển do tràn dầu của Việt Nam – Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật quốc tế về phòng, chống ô nhiễm môi trường biển do tràn dầu ở Việt Nam
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr. 52-65, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 11(307)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52_VIETNAMVAVIECTHUCTHI_TC_SO11_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.