Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29931
Title: Các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra: thực trạng và kiến nghị
Authors: Nguyễn Thị Bảo Nga
Keywords: Ô nhiễm môi trường
Bồi thường thiệt hại
Sức khỏe
Tính mạng
Abstract: Nội dung các quy định về bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra – Những hạn chế, thiếu sót của các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra – Một số kiến nghị hoàn thiện các quy định về bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.62-69 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 12(308)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62_CACQUYDINHPHAPLUAT_TC_SO12_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.