Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30059
Title: Nguyên tắc thực hiện quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2013
Authors: Nguyễn Thị Minh Hà
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hiến pháp
Hiến pháp 2013
Abstract: Electronic Resources
So với những bản Hiến pháp đã ban hành trước đây, Hiến pháp năm 2013 đã có những bước tiến quan trọng trong quy định về việc thực hiện quyền lực nhà nước. Tập trung nghiên cứu nguyên tắc và cách thức các chủ thể trong xã hội sử dụng quyền lực như thế nào; sự phối hợp và cơ chế kiểm soát nhà nước trong cơ cấu thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 9-14, 24 .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2014. Số 9(317)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9_NGUYENTACTHUCHIEN_TC_SO9_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 877,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.