Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30062
Title: Vấn đề tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính bị khởi kiện và quyền hạn của Tòa án trong xét xử các vụ án hành chính
Authors: Nguyễn Cửu Việt
Keywords: Vụ án hành chính
Tạm đình chỉ thi hành quyết định bị kiện
Tòa án hành chính
Luật hành chính
Abstract: Vấn đề tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính bị khởi kiện -- Quyền hạn của tòa án trong xét xử : Hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính bị kiện nếu thấy nó trái pháp luật; Yêu cầu cơ quan hành chính trong một thời hạn nhất định phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý đã được giao nhưng đã chậm chễ trong việc thực hiện hoặc không thực hiện
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 10-17, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 7(111)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10_VANDETAMDINHCHI_TC_SO7_1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 834,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.