Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30087
Title: Một số vấn đề đặt ra về quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân và nhu cầu hoàn thiện pháp luật
Authors: Lê Thị Thiều Hoa
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hiến pháp
Quản lý nhà nước
Abstract: Đánh giá một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn về quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân tại Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất một số định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thúc đấy hiệu quả này trong thời gian tới
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 36-47, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2014. Số 11(319)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36_MOTSOVANDEDATRA_TC_SO11_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.