Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30101
Title: Khái niệm địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
Authors: Nguyễn Như Phát
Keywords: Địa vị pháp lý
Chủ thể kinh doanh
Kinh tế thị trường
Luật công ty
Abstract: Electronic Resources
Khái niệm về chủ thể kinh doanh -- Quan niệm về địa vị pháp lý của chủ thể kinh doanh.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 24-28, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 2(81)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24_KHAINIEMDIAVIPHAPLY_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.