Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30109
Title: Vài nét về tài phán các vụ việc lao động ở Cộng hòa liên bang Đức.
Authors: Trần Thị Minh Nguyệt
Keywords: Tòa án lao động
Pháp luật Đức
Luật lao động
Thẩm phán chuyên nghiệp
Thẩm phán danh dự
Abstract: Những vấn đề chung: Ở Cộng hòa Liên Bang Đức, luật lao động được quy định là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật dân sự của quốc gia này; Cơ cấu tổ chức của tòa án lao động, hệ thống tòa án lao động ở Cộng hòa Liên Bang Đức được tổ chức theo ba cấp (Tòa án lao động cơ sở, Tòa án lao động bang, Tòa án lao động liên bang tại Kassel); Thẩm quyền xét xử của Tòa án lao động; Trình tự và thủ tục tố tụng tại tòa án lao động – Địa vị pháp lý của thẩm phán chuyên nghiệp và thẩm phán danh dự: Thẩm phán chuyên nghiệp là người có đủ năng lực và trình độ để thực hiện chức năng xét xử của thẩm phán theo quy định chung của pháp luật; Thẩm phán danh dự là một chức danh được Nhà nước bổ nhiệm, chỉ những người làm công tác trực tiếp xét xử tại tòa án Liên Bang
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 52-56, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 8(112)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52_VAINETVETAIPHAN_TC_SO8_1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 653,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.